ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

 

Μ ανούλα τι λέξη γλυκιά! 

Α ρχή της ζωής μας παιδιά 

Ν ομίζω τον κόσμο κρατώ 

Ο ταν μου λέει σ'αγατώ 

Υ πάρχεις για μένα εσύ 

Λ ιμάνι και φάρος μαζί 

Ά στρο λαμπρό φωτεινό 

 

Σ΄ό,τι κι αν κάνω και ζω 

Α νοίγω μεγάλη αγκαλιά 

Γ εμάτη χαρά και φιλιά 

Α νάμεσά της να μπεις

Π αιδί μου γλυκό να μου πεις 

Ω! μάνα χαρά της ζωής!

 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ζωφριας

Search